‘De door ons ontwikkelde app zorgt voor duidelijkheid bij omwonenden’

Op een bouwplaats kan hinder voor de omgeving ontstaan, zoals trilling, geluid, een wegafsluiting of een verzakking. In geval van schade is het zaak die snel in beeld te brengen en de oorzaak vast te stellen. Hoe efficiënter dat proces verloopt, hoe beter. Equipe Adviseurs ontwikkelde daarvoor de omgevingsmonitoring, die voorziet in een grote behoefte. Door alles in één hand te houden en vanaf het begin goed met omwonenden te communiceren kunnen ernstige hinder, schade en vertraging worden voorkomen.

Scheuren, verzakkingen, geluid of trilling, het zijn maar een paar veroorzakers van hinder en schade die zich op en rond een bouwplaats kunnen voordoen. Gaat er wat mis, dan is het lastig en tijdrovend als achteraf voor elke afzonderlijke melding een specifieke deskundige moet worden geraadpleegd. Gedupeerden, bouwer of sloper willen vaak snel weten waar ze aan toe zijn. ‘Dat is lastig als eerst allerlei specialisten ieder voor zich een deel van het probleem bekijken om daarna allemaal met een eigen conclusie te komen, waar dan weer één verhaal van moet worden gemaakt. Op basis van onze omgevingsmonitoring weten alle betrokkenen snel wat er aan de hand is en welke vervolgstappen nodig zijn.’

Bouwkundige-opname pand
Applicatie bouwkundige opname

Met de juiste kennis en apparatuur lukt het om alle relevante aspecten op te pakken. Daarbij gaat het onder meer om het meten van de trillingsbelasting, het uitvoeren van zettingsmetingen en het monitoren van de geluidsbelasting. De omgevingsmonitoring vindt overigens altijd gericht op een specifiek object of gebied plaats en wordt op basis van een plan van aanpak en een risico-inventarisatie bepaald. Vaak gaat het niet zo zeer om de bouwlocatie zelf als wel de aangrenzende panden. ‘Wij brengen van tevoren gedetailleerd in beeld met welke risico’s een bouwer of sloper te maken kan krijgen, bijvoorbeeld geluidgevoelige objecten als woningen of gebouwen met een kwetsbare fundering’.

Informatie met behulp van een app

Het inventariseren van de situatie rond de bouwlocatie gebeurt met behulp van een app. Omwonenden binnen de risico-contour worden geïnformeerd en kunnen zich in de app met een eigen inlogcode aanmelden. Via de website kunnen zij een afspraak maken voor de inspectie annex nulmeting van hun huis en is het mogelijk om de foto’s en rapportage na de opname op te vragen. Als er voorafgaand aan de bouw gesloopt moet worden, kan desgewenst eerst een tussenopname worden gemaakt en een na-opname na afronding van de werkzaamheden.

‘Als in overleg met de bouwer of de sloper is vastgesteld welk gebied gemonitord moet worden, stelt men de toetswaarden vast en wordt afgesproken welke acties er nodig zijn als zich overschrijdingen voordoen. Daarna kan de omgevingsmonitoring beginnen. Als bouwkundige vooropnames daar onderdeel van zijn, komt er een opname-expert met een iPad bij de omwonenden langs het pand vast te leggen en te inspecteren. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden plaatsen we in overleg met onze opdrachtgever en pandeigenaren de meetapparatuur.’

Geluidsoverlast gebouw

‘Wij hebben nog zelden discussies met omwonenden’

In geval van grote tussentijdse schadegevallen of hindermeldingen wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald of er meteen ingegrepen moet worden en welke maatregelen nodig zijn om meer schade en overlast te voorkomen. Betreft het kleine schades, dan kan de zaak bijvoorbeeld in overleg met schade-experts van de verzekering worden afgehandeld. De inzet van omgevingsmonitoring zorgt hierbij voor een soepeler verloop van de werkzaamheden: ‘We hebben met omwonenden nog maar zelden discussies over de sloop of bouw en de gevolgen daarvan. Op basis van het plan van aanpak kunnen wij ze goed informeren omdat we de risico’s van het project kennen en weten hoe wie die moeten meten. Daardoor kunnen we indien nodig tijdig ingrijpen. Voor iedereen is vanaf het begin duidelijk hoe objecten rond een bouwplaats er bijstaan en wat wordt gedaan om die te beschermen. Alle meetgegevens en bouwkundige opnames worden duidelijk gedocumenteerd en periodiek met de opdrachtgever gedeeld.’

De aanpak is ten opzichte van een paar jaar geleden een volledig andere manier van werken. ‘Vroeger kregen omwonenden nogal eens in een behoorlijk laat stadium te horen dat er een weg dichtging of ergens gebouwd ging worden. Dan ontstond ophef, met onvrede en vertraging tot gevolg. Nu wordt iedereen in een vroeg stadium geïnformeerd en is vanaf het begin duidelijk wat er door de aannemer wordt gedaan om hinder te beperken en schade te voorkomen. Die duidelijkheid zorgt voor begrip bij omwonenden en draagt bij aan een soepel verloop van een project.’

Wilt u op uw project ook omgevingsmonitoring uit laten voeren? Neem contact op ons!

Philip-2(LQ)

Philip de Vries

Adviseur

Sander Zuyderwijk Omgevingsmanager Van Gelder project N213

Sander Zuyderwijk

Van Gelder

"Voor de omgevingsmanager is het van belang om te weten welke mogelijke hinder het werk voor de omgeving veroorzaakt. Equipe Adviseurs levert “on-spot” de gegevens zodat we snel en gericht kunnen handelen. Zo kunnen wij de overlast voor de omgeving tot een minimum beperken."

Over Equipe Adviseurs​​

Wij zijn Equipe Adviseurs, voorheen BK bouw- & milieuadvies. Equipe Adviseurs ziet graag mooie, voltooide droomprojecten waarin er een gezond evenwicht is tussen mens en milieu. Met onze expertise op het gebied van Omgevingsmonitoring, Bouwfysica, Ecologie en Milieu & Ruimte bieden wij u een complete oplossing en advisering om een evenwichtig gebouwde omgeving te realiseren.

 Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website.

Contactgegevens

Bezoekadres Dordrecht
Daltonstraat 30D
Postbus 3064
3301 DB Dordrecht

Bezoekadres Velserbroek
Zadelmakerstraat 150
Postbus 264
1991 JE Velserbroek